foto1
Központi épület
foto1
Térségi farsang
foto1
foto1
foto1
Üdvözöljük a honlapunkon!

Tartalomjegyzék

NAPPALI ELLÁTÁSOK

A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi és   mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű        programoknak, csoportoknak. Továbbá biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására. Biztosítja az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségeket.

A nappali ellátás

 • tanácsadást,
 • készségfejlesztést,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást,
 • idősek nappali ellátása kivételével étkeztetést,
 • esetkezelést,
 • felügyeletet,
 • gondozást és
 • közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

Az intézmény vezetője a nappali ellátást nyújtó intézményekben látogatási és eseménynaplót vezet, amelyet havonta és évente összesít. Ez az összesítés képezi az alapját az állami normatíva felhasználásának és elszámolásának, a mindenkori éves központi költségvetésről szóló törvény figyelembevételével.

Időskorúak nappali ellátása

Az idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek nyújt nappali ellátást.

Az ellátás célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az ellátott szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, izolációjának megelőzése, a tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése és javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása.

Az intézmény az ellátottak részére lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Az intézményben nyújtott szolgáltatás összetett, komplex tevékenység, amelyet az ellátottak egyéni sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósul meg. A nappali ellátás hozzáférhetőségének biztosítása lényeges eleme az egyes szociális szolgáltatási formák egymásra épült koordinált működésének. A napközben igénybe vehető szociális szolgáltatások is növelik a rászorulók biztonságát és hozzájárulnak ahhoz, hogy minél hosszabb ideig az idős ember saját otthonában élhessen.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

A nappali ellátás térítésmentes.

 
Demens személyek nappali ellátása

 A demenciában szenvedő személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértőiszerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos, demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

Az ellátásra szolgáló helyiség tárgyi feltételei elősegítik a demenciában szenvedő személy könnyű és biztonságos közlekedését, tájékozódását, hozzájárulva ezzel is biztonságérzete növeléséhez. A gondozás komplex tevékenység alapján történik, igazodva az ellátott egyéni képességeihez, igényeihez, szükségleteihez, a fennálló demencia mértékéhez.

Az egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel kell szervezni. A csoportfoglalkozásokon az ellátottak minden érzékszervét fejleszteni kell. A foglalkozások jellege lehet memóriafejlesztés, kognitív funkciók fejlesztése, zeneterápia, kreatív foglalkozások, mozgásfejlesztés (finommotoros és nagymozgások). A fejlesztés legfontosabb célja a demencia kórkép szinten tartása, súlyosbodásának megelőzése.

Az intézményben biztosított a nappali ellátás során az akadálymentes környezet, a jó megvilágítás, a gondozók folyamatos jelenléte, amely segíti, hogy a demenciában szenvedők számára a környezet biztonságos és védett legyen.

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ demenciában szenvedő személyek nappali ellátását a Szent István utca 33. szám alatti és a Gárdonyi Géza út 47.szám alatti telephelyein biztosítja.

Az idősek nappali ellátása minden telephelyen térítésmentes. A demenciában szenvedő személyek nappali ellátása étkeztetés igénybevétele nélkül térítésmentes, étkeztetés igénybevétele esetén a térítési díja a szociális étkeztetés díjkategóriával megegyező jövedelmi helyzettől függő.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

A demenciában szenvedő személyek nappali ellátásának szolgáltatásai a helyi rendeletben meghatározottak szerint térítésmentes.


Pszichiátriai betegek nappali ellátása

A pszichiátriai betegek nappali ellátása az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását. Az intézmény szolgáltatásai körében egyéni esetkezelést és csoportos foglalkoztatást szervez.

Az ellátás a teljes püspökladányi lakosságra kiterjedő személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosít azon személyek részére, akik 18. életévüket betöltötték, pszichiátriai betegségük miatt gyógyintézeti kezelésben részesültek vagy a pszichiátriai gondozóban gondozottak és szakorvosi véleménnyel rendelkeznek.

Az ellátás igénybevétele önkéntes.

A szolgáltatás nyújtása térítésmentes, abban az esetben, ha étkeztetést nem igényel az ellátott.

Az ellátás célja a pszichiátriai betegek az öntevékenységre, az önsegítésre épülve rehabilitációjának, re integrációjának elősegítése a helyi települési közösségbe, a foglalkoztatási rendszerbe történő beilleszkedésük támogatása.

A szolgáltatás hosszú távú célja a pszichiátriai betegek szociális kompetenciájának javítása, a stigmatizáció csökkentése, az egészségügyi ellátás igénybevételében, a foglalkozási rehabilitációban, a társadalmi szerepvállalásban történő aktivizálás.

 

Napi feladatatunk a pszichés gondozás, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése mellett a hivatalos ügyek intézésének segítése, a szabadidős programok szervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, a stressz kezelése segítő kapcsolat keretében.

Napi tevékenységünk része a feleslegesség, az üresség, a bűntudat-érzés, a környezet elvárásainak való meg nem felelés érzések feloldása, a belső hasznosságnak a környezet felé történő kifejezése.

Fontos feladatunk közé tartozik:

 • a szorongás kezelése,
 • az agresszió kezelése,
 • az öngyilkosság kockázatának kezelése,
 • a napi tevékenységek szervezése,
 • a táplálkozási, alvási rendellenességek kezelése,
 • a kommunikációs készség fejlesztése,
 • a problémamegoldó készség és célok eléréséhez kapcsolódó készség fejlesztése
 • az önismeret, önértékelés fejlesztése

Mindennapi tevékenységünk során segítséget nyújtunk a pszichiátriai beteg számára az egészségi és pszichés állapot javításában, a meglévő képességek és készségek megtartásában, fejlesztésében, a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában, problémák megoldásában, egyéb szociális ellátáshoz való hozzájutásban.


Fogyatékos személyek nappali ellátása

 A 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élők számára a különböző képességterületeken szerzett ismeretek megtartására, gyakorlására, szabadidős tevékenységek szervezésére, étkezés lehetőségének igénybevételére, társas kapcsolatok biztosítására, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére irányuló szakmai tevékenység.

Az ellátást igénybe vevők köre: a családban élő, 18. életévét betöltött,

 • látás fogyatékossággal élők közül a gyengén látók: azon személyeknek, akiknek látóképességük kisebb-nagyobb mértékben károsodott, gyengén látóként, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkeznek.
 • enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékossággal élők: akiknek értelmi akadályozottsága öröklött, illetőleg veleszületett vagy korai életszakaszban keletkezett.
 • mozgásszervi fogyatékossággal élők: akiknél a mozgásszervi betegséggel való együttélés segédeszközt egyáltalán nem igényel, vagy a mozgásrendszerük károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatásra a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igénylik.
 • halmozottan fogyatékossággal élők: azon személyek, akik egyszerre több fogyatékossággal kénytelenek élni.

A napi tevékenységünk része az ellátást igénybe vevők mindennapi életviteléhez szükséges ismeretek elsajátítása, gyakorlása pl. évszaknak megfelelő öltözködés, testápolás, táplálkozás, tájékozódás a szűkebb környezetben, pénz ismerete, használata, (szituációs játékok keretében). Az értelmileg sérült emberek számára legfontosabb az, hogy képességeikhez mérten elsajátítsák azon ismereteket, amelyek segítik őket a mindennapi életvitelben.

A szolgáltatás feladatai:      

 • Az iskolarendszerből kikerült fiatal felnőttek számára a közösség biztosítása, (kiscsoportok létrehozásával, azonos képességűek szerinti foglalkoztatás).
 • Az ellátásban részesülők szocializációjának elősegítése, (szituációs gyakorlatok folyamatos biztosítása, kapcsolatok erősítése, megtartása, önellátó képességek fejlesztése).
 • Az önállóság erősítése, fokozása, (napi szintű foglalkoztatás keretében, én-tudat erősítése csoportfoglalkozás keretein belül).
 • Ismereteik szinten tartása, bővítése, (napi szinten történő foglalkoztatás, a meglévő képességek megtartása, új munkamódszerek betanítása).
 • Pszichés funkciók fejlesztése, (egyéni esetkezelés formájában, illetve csoport foglalkozás keretében önismereti tréning és zeneterápia biztosítása).
 • Kulturális és sport programokon történő részvétel megszervezése (zenés, táncos műsorokon való fellépés, ünnepségeken való részvétel.)

Az ellátást igénybe vevők szállítását az intézmény a tulajdonában lévő 7 személyes autóval biztosítja az intézmény (lakásukról az intézménybe, illetve az intézményből az otthonukig).    

Az intézmény szakmai egységének dolgozói napi rendszerességgel tartják a kapcsolatot az ellátást igénybe vevők hozzátartozóival.

Az ellátást igénybe vevők, és hozzátartozói maximálisan elégedettek a szolgáltatás szakmai színvonalával, a munkatársak szakmai elhivatottságával.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselőjének írásos kérelmére történik, (amennyiben az illető cselekvőképtelen, a kérelmet a szolgáltatás igénybevételére a törvényes képviselője terjeszti elő, ha korlátozottan cselekvőképes ő maga teheti, képviselője beleegyezésével).

Az ellátás térítésmentes étkeztetés igénybevétele nélkül, étkeztetés igénybevétele esetén az étkezési térítési díj összege a családban élő személyek egy főre eső jövedelme alapján kerül megállapításra.


Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás

 A család-és gyermekjóléti szolgáltatás hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez. Tevékenységével segíti a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését. Segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése érdekében.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében kezelt problémák:

 • gyermeknevelési nehézségek
 • magatartászavar
 • szülők vagy a család életvitele
 • anyagi-, megélhetési problémák
 • gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
 • tankötelezettség elmulasztása, igazolatlan hiányzás
 • családi konfliktusok (szülők egymás közötti, szülő – gyermek közötti)
 • szülői elhanyagolás, bántalmazás
 • családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
 • fogyatékosság, retardáció, szenvedélybetegség

A gyermekek, fiatalkorúak főként anyagi, gyermeknevelési problémákkal, családon belüli konfliktusok, a szülők szenvedélybetegsége, iskolai hiányzások miatt keresik fel a segítő szakembereket, vagy az együttműködési megállapodásban foglaltak miatt kell megjelenniük a segítő szakembereknél.


Család-és Gyermekjóléti Központ

Támogatást nyújt a gyermekek ellátására, gondozására, testi, szellemi fejlődésére, szocializációjára vonatkozó szülői, gondozói, támogatói tevékenység ellátásához. A szociális és gyermekvédelmi feladatainak végzése során tiszteletben tartja a családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét és tradícióit. Feladatának ellátása során szervezi és összehangolja az intézményi ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújt és megismerteti e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, támogatja az azokhoz való hozzáférést. Tevékenysége során, feladata teljesítése érdekében együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységéhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel. Tevékenységének eredményessége érdekében figyelemmel kíséri a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit. Szakterületét érintően részt vesz pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában.

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ célcsoportja

A püspökladányi járási településeken élő lakosok száma: 41.526 . (2017. évi adat).

A család–és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevételére a Püspökladány, Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, Sáp, Sárrétudvari, Szerep és Tetétlen településeken, állandó/ideiglenes lakhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező, illetve az itt életvitelszerűen tartózkodó gyermekek és családtagjaik jogosultak.

A család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatások kiterjednek a járás településein tartózkodó gyermekekre, akik hatósági intézkedéssel érintettek és azok családjaira.

A család- és gyermekjóléti központ a hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek ellátása keretében esetmenedzselést végez, amelynek során az esetmenedzser az igénybe vevő és az esetkezelésbe bevont szakemberek, szolgálatok és ellátást nyújtók tevékenységét végig kíséri, együttműködésüket koordinálja.

Az óvodai-iskolai szociális segítők a járás nevelési és oktatási intézményeiben végeznek szociális segítő tevékenységet.

A szociális diagnózist végző munkatárs a város és járás szociális szolgáltatásait gyűjti össze és az igénybe vevőt a számára legmegfelelőbb szolgáltatáshoz irányítja.

Speciális szolgáltatások biztosítása a teljes járás területére terjed ki. Minden szolgáltatás előzetes egyeztetés alapján érhető el a központi telefonszámon.


SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Azon személyek részére, akiknek az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatások keretében (napi 4 órát meghaladó szükséglet) már nem lehet gondoskodni, szakellátási formát szükséges biztosítani.

A bentlakásos otthonban biztosítani kell a napi huszonnégy órás szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A bentlakásos intézményben ki kell alakítani az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás), a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre, valamint mentális gondozásra, az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba), gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre és a látogatók fogadására szolgáló helyiséget. Házaspárok (élettársak) elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. § szerinti érdekképviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdekképviseleti fórum a jogszabályban előírtak szerint működik.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.