foto1
Központi épület
foto1
Térségi farsang
foto1
foto1
foto1
Üdvözöljük a honlapunkon!

Tartalomjegyzék

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 

Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevő lakóhelyén lévő, illetve lakóhelyéhez legközelebb eső intézménynek, szolgáltatónak kell biztosítania.

A társulás keretében vagy ellátási szerződés útján megszervezett alapszolgáltatások esetében tájékoztatni kell a lakosságot a szolgáltatásnak az adott településen való elérhetőségéről, a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról.

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak csökkentése. Az étkeztetés alapszolgáltatás biztosításával az egészségügyi állapot szinten tartása várható, ugyanis a napi egyszeri meleg étel biztosításával változatosabb, ezáltal egészségesebb étrend biztosítható. Ez hosszabb távon betegségmegelőző hatású, az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult alultápláltság megelőzhető. Nagy segítség ez a fajta szolgáltatás az alacsony jövedelműek számára is.

Az intézmény az ételt a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet Kollégium Konyhájáról vásárolja. Az elszállítása a kollégium konyhájáról az intézmény tulajdonában lévő, ételszállításra speciálisan kialakított autóval történik. Az ételhordókba történő kiadagolása a telephelyeken lévő tálalókonyhákon történik. Az elvitellel étkezők az intézmény telephelyeiről vihetik el az ebédet.

A szolgáltatás igénybevétele

Az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője írásban történő kérelme alapján történik. Az intézményvezető az igénybe vevő személlyel, a hozzátartozójával, vagy a törvényes képviselőjével közösen, az ellátott állapotának figyelembevételével állapítja meg az ellátás időtartamát, valamint azt, hogy az étkeztetést milyen módon veheti igénybe.

 • Helyben fogyasztással: ebben az esetben biztosítani kell az evőeszközöket, kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet.
 • Elvitellel: teljes önellátó képességű emberek részére, akiknek az otthoni főzés gazdaságtalan és a napi bevásárlás nehézséget jelent.
 • Házhoz szállítással: azon személyeknél, akik részben, vagy teljes mértékben önmaguk vagy családtagjaik ellátására képtelenek.

Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászoruló személyek körét, a rászorultság kritériumait a társult települések önkormányzatai a települések lakossága vonatkozásában, helyi rendeletben is szabályozzák. Amennyiben a szociális rászorultság kritériumai fennállnak, a szolgáltatást igénylő rászorulósági alapon veheti igénybe az ellátást. Abban az esetben, ha a szociális rászorultság nem nyer megállapítást, az ellátást kérelmező az intézményi térítési díjat köteles megfizetni.


Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személynek saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell:

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 • a bekezdés szerinti feladatokat.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, vagy az intézményvezető által megbízott felsőfokú szakirányú iskolai végzettséggel rendelkező szakember végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Az alapszolgáltatás keretein belül, a településen jelentkező igényeknek és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően biztosítottuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást.

Szolgáltatásunknak alapvető és elsődleges célja, olyan mértékű segítségnyújtás, amely biztosítja az ellátást igénylő ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális állapotából, vagy más okból adódó problémáinak megoldását.

Segítséget jelent az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában.

Összetett, szerteágazó tevékenységével – amely az életvitel minden területére kiterjed-, teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a rászorulóknak.

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma is növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek. Nagyon fontos lenne, hogy az idős embernek helye legyen a családban és ne a család problémájaként jelentkezzen. Nehezen éli meg, ha magára marad. Lassan megszűnnek emberi kapcsolatai, elszigetelődik, befelé fordul és elkeseredetté válik. Az időskorúak gyakran mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra támasz nélkül maradnak.

Intézményünk próbálja a támasz szerepét betöltetni. Az idősek életvitelének fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújt és idővel nélkülözhetetlen „családtaggá” is válik.

A szolgáltatást igénybe vevők naponta azonos időben várják a gondozónőjüket, mert a rendszeresség biztonságérzetüket növeli.

 

Szociális segítés keretében a feladat a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködésre, és a háztartási tevékenységben való közreműködésre terjed ki. Szakképesítést nem igénylő segítségnyújtást jelent.

 • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 • mosás
 • vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
 • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
 • mosogatás
 • ruhajavítás
 • közkútról, fúrtkútról vízhordás
 • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 • télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
 • kísérés
 • segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében a feladatok, az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

 • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

 • mosdatás
 • fürdetés
 • öltöztetés
 • ágyazás, ágyneműcsere
 • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 • haj, arcszőrzet ápolás
 • száj, fog és protézis ápolás
 • körömápolás, bőrápolás
 • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 • mozgatás ágyban
 • decubitus megelőzés
 • felületi sebkezelés
 • sztómazsák cseréje
 • gyógyszer kiváltása
 • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 • vérnyomás és vércukor mérése
 • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
 • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell, az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók szakmai tapasztalatait és tudását felhasználva folyamatos készenléti rendszerben működik.

Az alapszolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő mentális és fizikai állapota olyan legyen, amely lehetővé teszi a rendszer adekvát használatát. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az ellátott részére biztonságot nyújt, oldja a magánytól és a tehetetlenségtől való szorongás és félelem érzését. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezésével a szociális gondozó számára lehetőség nyílik arra, hogy azonnal, vagy nagyon rövid idő alatt a szolgáltatást igénybevevő lakásán segítséget nyújtson egy – egy kialakult krízishelyzet megoldásában.

A szolgáltatás a településen térítésmentes.

Működés:

A program központi „szereplője˝ egy rádió adó-vevő rendszer, amelynek adó része egy pár centiméteres kis készülék, amelyet a gondozott a csuklóján hord és szükség esetén (pl. rosszullét, elesés stb.) gombnyomással riasztja a központot. A központban (BODYGUARD Központ Budapest) – hangjelzéssel egybekötve, számítógép monitoron azonnal megjelenik a segítségkérés ténye, és az ügyeletes gondozó haladéktalanul a helyszínre megy. A gondozók az alapvető elsősegélynyújtó felszerelésen kívül rendelkeznek mobiltelefonnal, amelynek segítségével orvost, szükség esetén mentőt vagy rendőrséget hívhatnak. A műszaki berendezések feladata az, hogy a gondozott lakása és a központ között egyirányú kapcsolatot létesítsen, amely folyamatos üzemmódban, nagy biztonsággal működik.


NAPPALI ELLÁTÁSOK

A nappali ellátást biztosító intézmény az ellátást igénybe vevők részére szociális, egészségi és   mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű        programoknak, csoportoknak. Továbbá biztosítja, hogy a szolgáltatás nyitott formában, az ellátotti kör és a lakosság által egyaránt elérhető módon működjön.

Nappali ellátás biztosítására az az intézmény alkalmas, amelyik rendelkezik a közösségi együttlétre, a pihenésre, a személyi tisztálkodásra, a személyes ruházat tisztítására. Biztosítja az étel melegítésére, tálalására és elfogyasztására szolgáló helyiségeket.

A nappali ellátás

 • tanácsadást,
 • készségfejlesztést,
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtást,
 • idősek nappali ellátása kivételével étkeztetést,
 • esetkezelést,
 • felügyeletet,
 • gondozást és
 • közösségi fejlesztés szolgáltatási elemeket szükség szerint biztosít.

Az intézmény vezetője a nappali ellátást nyújtó intézményekben látogatási és eseménynaplót vezet, amelyet havonta és évente összesít. Ez az összesítés képezi az alapját az állami normatíva felhasználásának és elszámolásának, a mindenkori éves központi költségvetésről szóló törvény figyelembevételével.

Időskorúak nappali ellátása

Az idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyeknek nyújt nappali ellátást.

Az ellátás célja a hiányzó családi gondoskodás pótlása, az ellátott szociális helyzetének javítása, kulturált körülmények között egyedüllétének megszüntetése, izolációjának megelőzése, a tétlenség kóros következményeinek megelőzése, egészségi állapotának figyelemmel kísérése és javítása, higiénés szükségleteinek biztosítása.

Az intézmény az ellátottak részére lehetőséget nyújt a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.

Az intézményben nyújtott szolgáltatás összetett, komplex tevékenység, amelyet az ellátottak egyéni sajátosságainak és lehetőség szerinti igényeinek tervszerű, együttes alkalmazásával valósul meg. A nappali ellátás hozzáférhetőségének biztosítása lényeges eleme az egyes szociális szolgáltatási formák egymásra épült koordinált működésének. A napközben igénybe vehető szociális szolgáltatások is növelik a rászorulók biztonságát és hozzájárulnak ahhoz, hogy minél hosszabb ideig az idős ember saját otthonában élhessen.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

A nappali ellátás térítésmentes.

 
Demens személyek nappali ellátása

 A demenciában szenvedő személyek nappali ellátása a Pszichiátriai/Neurológiai Szakkollégium által befogadott demencia centrum, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a rehabilitációs szakértőiszerv, vagy pszichiáter, neurológus, geriáter szakorvos, demencia kórképet megállapító szakvéleményével rendelkező személyeket látja el.

Az ellátásra szolgáló helyiség tárgyi feltételei elősegítik a demenciában szenvedő személy könnyű és biztonságos közlekedését, tájékozódását, hozzájárulva ezzel is biztonságérzete növeléséhez. A gondozás komplex tevékenység alapján történik, igazodva az ellátott egyéni képességeihez, igényeihez, szükségleteihez, a fennálló demencia mértékéhez.

Az egyéni és csoportos foglalkozásokat napi rendszerességgel kell szervezni. A csoportfoglalkozásokon az ellátottak minden érzékszervét fejleszteni kell. A foglalkozások jellege lehet memóriafejlesztés, kognitív funkciók fejlesztése, zeneterápia, kreatív foglalkozások, mozgásfejlesztés (finommotoros és nagymozgások). A fejlesztés legfontosabb célja a demencia kórkép szinten tartása, súlyosbodásának megelőzése.

Az intézményben biztosított a nappali ellátás során az akadálymentes környezet, a jó megvilágítás, a gondozók folyamatos jelenléte, amely segíti, hogy a demenciában szenvedők számára a környezet biztonságos és védett legyen.

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ demenciában szenvedő személyek nappali ellátását a Szent István utca 33. szám alatti és a Gárdonyi Géza út 47.szám alatti telephelyein biztosítja.

Az idősek nappali ellátása minden telephelyen térítésmentes. A demenciában szenvedő személyek nappali ellátása étkeztetés igénybevétele nélkül térítésmentes, étkeztetés igénybevétele esetén a térítési díja a szociális étkeztetés díjkategóriával megegyező jövedelmi helyzettől függő.

A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.

A demenciában szenvedő személyek nappali ellátásának szolgáltatásai a helyi rendeletben meghatározottak szerint térítésmentes.


Pszichiátriai betegek nappali ellátása

A pszichiátriai betegek nappali ellátása az öntevékenységre, az önsegítésre épülve biztosítja az ellátást igénybe vevők igényei alapján a kulturális, szabadidős, tájékoztató, képzési, átképzési állásközvetítő, védett lakhatást elősegítő, lakossági és családi programok, találkozók szervezését, lebonyolítását. Az intézmény szolgáltatásai körében egyéni esetkezelést és csoportos foglalkoztatást szervez.

Az ellátás a teljes püspökladányi lakosságra kiterjedő személyes gondoskodást nyújtó alapellátást biztosít azon személyek részére, akik 18. életévüket betöltötték, pszichiátriai betegségük miatt gyógyintézeti kezelésben részesültek vagy a pszichiátriai gondozóban gondozottak és szakorvosi véleménnyel rendelkeznek.

Az ellátás igénybevétele önkéntes.

A szolgáltatás nyújtása térítésmentes, abban az esetben, ha étkeztetést nem igényel az ellátott.

Az ellátás célja a pszichiátriai betegek az öntevékenységre, az önsegítésre épülve rehabilitációjának, re integrációjának elősegítése a helyi települési közösségbe, a foglalkoztatási rendszerbe történő beilleszkedésük támogatása.

A szolgáltatás hosszú távú célja a pszichiátriai betegek szociális kompetenciájának javítása, a stigmatizáció csökkentése, az egészségügyi ellátás igénybevételében, a foglalkozási rehabilitációban, a társadalmi szerepvállalásban történő aktivizálás.

 

Napi feladatatunk a pszichés gondozás, a társadalomba való beilleszkedés elősegítése mellett a hivatalos ügyek intézésének segítése, a szabadidős programok szervezése, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítése, a stressz kezelése segítő kapcsolat keretében.

Napi tevékenységünk része a feleslegesség, az üresség, a bűntudat-érzés, a környezet elvárásainak való meg nem felelés érzések feloldása, a belső hasznosságnak a környezet felé történő kifejezése.

Fontos feladatunk közé tartozik:

 • a szorongás kezelése,
 • az agresszió kezelése,
 • az öngyilkosság kockázatának kezelése,
 • a napi tevékenységek szervezése,
 • a táplálkozási, alvási rendellenességek kezelése,
 • a kommunikációs készség fejlesztése,
 • a problémamegoldó készség és célok eléréséhez kapcsolódó készség fejlesztése
 • az önismeret, önértékelés fejlesztése

Mindennapi tevékenységünk során segítséget nyújtunk a pszichiátriai beteg számára az egészségi és pszichés állapot javításában, a meglévő képességek és készségek megtartásában, fejlesztésében, a mindennapi életben adódó konfliktusok feloldásában, problémák megoldásában, egyéb szociális ellátáshoz való hozzájutásban.


Fogyatékos személyek nappali ellátása

 A 18. életévüket betöltött, fogyatékossággal élők számára a különböző képességterületeken szerzett ismeretek megtartására, gyakorlására, szabadidős tevékenységek szervezésére, étkezés lehetőségének igénybevételére, társas kapcsolatok biztosítására, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére irányuló szakmai tevékenység.

Az ellátást igénybe vevők köre: a családban élő, 18. életévét betöltött,

 • látás fogyatékossággal élők közül a gyengén látók: azon személyeknek, akiknek látóképességük kisebb-nagyobb mértékben károsodott, gyengén látóként, vagy alig látóként minimális látásmaradvánnyal rendelkeznek.
 • enyhe, illetve középsúlyos értelmi fogyatékossággal élők: akiknek értelmi akadályozottsága öröklött, illetőleg veleszületett vagy korai életszakaszban keletkezett.
 • mozgásszervi fogyatékossággal élők: akiknél a mozgásszervi betegséggel való együttélés segédeszközt egyáltalán nem igényel, vagy a mozgásrendszerük károsodása, illetőleg funkciózavara miatt helyváltoztatásra a külön jogszabályban meghatározott segédeszköz állandó és szükségszerű használatát igénylik.
 • halmozottan fogyatékossággal élők: azon személyek, akik egyszerre több fogyatékossággal kénytelenek élni.

A napi tevékenységünk része az ellátást igénybe vevők mindennapi életviteléhez szükséges ismeretek elsajátítása, gyakorlása pl. évszaknak megfelelő öltözködés, testápolás, táplálkozás, tájékozódás a szűkebb környezetben, pénz ismerete, használata, (szituációs játékok keretében). Az értelmileg sérült emberek számára legfontosabb az, hogy képességeikhez mérten elsajátítsák azon ismereteket, amelyek segítik őket a mindennapi életvitelben.

A szolgáltatás feladatai:      

 • Az iskolarendszerből kikerült fiatal felnőttek számára a közösség biztosítása, (kiscsoportok létrehozásával, azonos képességűek szerinti foglalkoztatás).
 • Az ellátásban részesülők szocializációjának elősegítése, (szituációs gyakorlatok folyamatos biztosítása, kapcsolatok erősítése, megtartása, önellátó képességek fejlesztése).
 • Az önállóság erősítése, fokozása, (napi szintű foglalkoztatás keretében, én-tudat erősítése csoportfoglalkozás keretein belül).
 • Ismereteik szinten tartása, bővítése, (napi szinten történő foglalkoztatás, a meglévő képességek megtartása, új munkamódszerek betanítása).
 • Pszichés funkciók fejlesztése, (egyéni esetkezelés formájában, illetve csoport foglalkozás keretében önismereti tréning és zeneterápia biztosítása).
 • Kulturális és sport programokon történő részvétel megszervezése (zenés, táncos műsorokon való fellépés, ünnepségeken való részvétel.)

Az ellátást igénybe vevők szállítását az intézmény a tulajdonában lévő 7 személyes autóval biztosítja az intézmény (lakásukról az intézménybe, illetve az intézményből az otthonukig).    

Az intézmény szakmai egységének dolgozói napi rendszerességgel tartják a kapcsolatot az ellátást igénybe vevők hozzátartozóival.

Az ellátást igénybe vevők, és hozzátartozói maximálisan elégedettek a szolgáltatás szakmai színvonalával, a munkatársak szakmai elhivatottságával.

Az ellátás igénybevétele önkéntes, az igénylő vagy törvényes képviselőjének írásos kérelmére történik, (amennyiben az illető cselekvőképtelen, a kérelmet a szolgáltatás igénybevételére a törvényes képviselője terjeszti elő, ha korlátozottan cselekvőképes ő maga teheti, képviselője beleegyezésével).

Az ellátás térítésmentes étkeztetés igénybevétele nélkül, étkeztetés igénybevétele esetén az étkezési térítési díj összege a családban élő személyek egy főre eső jövedelme alapján kerül megállapításra.


Család- és Gyermekjóléti Szolgáltatás

 A család-és gyermekjóléti szolgáltatás hozzájárul a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a családban történő nevelkedésének elősegítéséhez. Tevékenységével segíti a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését és a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését. Segítséget nyújt a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése érdekében.

A család- és gyermekjóléti szolgáltatás keretében kezelt problémák:

 • gyermeknevelési nehézségek
 • magatartászavar
 • szülők vagy a család életvitele
 • anyagi-, megélhetési problémák
 • gyermekintézménybe való beilleszkedési nehézség
 • tankötelezettség elmulasztása, igazolatlan hiányzás
 • családi konfliktusok (szülők egymás közötti, szülő – gyermek közötti)
 • szülői elhanyagolás, bántalmazás
 • családon belüli bántalmazás (fizikai, szexuális, lelki)
 • fogyatékosság, retardáció, szenvedélybetegség

A gyermekek, fiatalkorúak főként anyagi, gyermeknevelési problémákkal, családon belüli konfliktusok, a szülők szenvedélybetegsége, iskolai hiányzások miatt keresik fel a segítő szakembereket, vagy az együttműködési megállapodásban foglaltak miatt kell megjelenniük a segítő szakembereknél.


Család-és Gyermekjóléti Központ

Támogatást nyújt a gyermekek ellátására, gondozására, testi, szellemi fejlődésére, szocializációjára vonatkozó szülői, gondozói, támogatói tevékenység ellátásához. A szociális és gyermekvédelmi feladatainak végzése során tiszteletben tartja a családok életmódját, életstratégiáját, szokásrendszerét és tradícióit. Feladatának ellátása során szervezi és összehangolja az intézményi ellátásban részesülők szociális biztonságának megőrzése érdekében nyújtott szolgáltatásokat, információt nyújt és megismerteti e tevékenységek és egyéb szociális szolgáltatások tartalmát és eljárási rendjét, támogatja az azokhoz való hozzáférést. Tevékenysége során, feladata teljesítése érdekében együttműködik a szociális és gyermekjóléti ellátó tevékenységéhez kapcsolódó más szervezetekkel és intézményekkel. Tevékenységének eredményessége érdekében figyelemmel kíséri a szociális és gyermekjóléti ellátások jogszabályi környezetének változását, más szolgáltatók eredményeit. Szakterületét érintően részt vesz pályázatokon, új innovatív programok kidolgozásában.

 

A Család- és Gyermekjóléti Központ célcsoportja

A püspökladányi járási településeken élő lakosok száma: 41.526 . (2017. évi adat).

A család–és gyermekjóléti központ szolgáltatásainak igénybevételére a Püspökladány, Báránd, Bihardancsháza, Biharnagybajom, Bihartorda, Földes, Kaba, Nagyrábé, Sáp, Sárrétudvari, Szerep és Tetétlen településeken, állandó/ideiglenes lakhellyel (tartózkodási hellyel) rendelkező, illetve az itt életvitelszerűen tartózkodó gyermekek és családtagjaik jogosultak.

A család- és gyermekjóléti központ által nyújtott szolgáltatások kiterjednek a járás településein tartózkodó gyermekekre, akik hatósági intézkedéssel érintettek és azok családjaira.

A család- és gyermekjóléti központ a hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek ellátása keretében esetmenedzselést végez, amelynek során az esetmenedzser az igénybe vevő és az esetkezelésbe bevont szakemberek, szolgálatok és ellátást nyújtók tevékenységét végig kíséri, együttműködésüket koordinálja.

Az óvodai-iskolai szociális segítők a járás nevelési és oktatási intézményeiben végeznek szociális segítő tevékenységet.

A szociális diagnózist végző munkatárs a város és járás szociális szolgáltatásait gyűjti össze és az igénybe vevőt a számára legmegfelelőbb szolgáltatáshoz irányítja.

Speciális szolgáltatások biztosítása a teljes járás területére terjed ki. Minden szolgáltatás előzetes egyeztetés alapján érhető el a központi telefonszámon.


SZAKOSÍTOTT ELLÁTÁSOK

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Azon személyek részére, akiknek az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatások keretében (napi 4 órát meghaladó szükséglet) már nem lehet gondoskodni, szakellátási formát szükséges biztosítani.

A bentlakásos otthonban biztosítani kell a napi huszonnégy órás szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A bentlakásos intézményben ki kell alakítani az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás), a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre, valamint mentális gondozásra, az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba), gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre és a látogatók fogadására szolgáló helyiséget. Házaspárok (élettársak) elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. § szerinti érdekképviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdekképviseleti fórum a jogszabályban előírtak szerint működik.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.