foto1
Központi épület
foto1
Térségi farsang
foto1
foto1
foto1
Üdvözöljük a honlapunkon!

Tartalomjegyzék

ALAPSZOLGÁLTATÁSOK

 

Az alapszolgáltatás keretében nyújtott személyes gondoskodást az ellátást igénybe vevő lakóhelyén lévő, illetve lakóhelyéhez legközelebb eső intézménynek, szolgáltatónak kell biztosítania.

A társulás keretében vagy ellátási szerződés útján megszervezett alapszolgáltatások esetében tájékoztatni kell a lakosságot a szolgáltatásnak az adott településen való elérhetőségéről, a szolgáltatás helyéről, idejéről, gyakoriságáról.

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Az étkeztetés célja a helyi lakosság egészségügyi, mentális, fizikai vagy egyéb szociális rászorultságából adódó hátrányainak csökkentése. Az étkeztetés alapszolgáltatás biztosításával az egészségügyi állapot szinten tartása várható, ugyanis a napi egyszeri meleg étel biztosításával változatosabb, ezáltal egészségesebb étrend biztosítható. Ez hosszabb távon betegségmegelőző hatású, az egészségügyi vagy szociális okokból kialakult alultápláltság megelőzhető. Nagy segítség ez a fajta szolgáltatás az alacsony jövedelműek számára is.

Az intézmény az ételt a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet Kollégium Konyhájáról vásárolja. Az elszállítása a kollégium konyhájáról az intézmény tulajdonában lévő, ételszállításra speciálisan kialakított autóval történik. Az ételhordókba történő kiadagolása a telephelyeken lévő tálalókonyhákon történik. Az elvitellel étkezők az intézmény telephelyeiről vihetik el az ebédet.

A szolgáltatás igénybevétele

Az ellátást igénybevevő vagy törvényes képviselője írásban történő kérelme alapján történik. Az intézményvezető az igénybe vevő személlyel, a hozzátartozójával, vagy a törvényes képviselőjével közösen, az ellátott állapotának figyelembevételével állapítja meg az ellátás időtartamát, valamint azt, hogy az étkeztetést milyen módon veheti igénybe.

 • Helyben fogyasztással: ebben az esetben biztosítani kell az evőeszközöket, kézmosási lehetőséget, nemenként elkülönített illemhelyet.
 • Elvitellel: teljes önellátó képességű emberek részére, akiknek az otthoni főzés gazdaságtalan és a napi bevásárlás nehézséget jelent.
 • Házhoz szállítással: azon személyeknél, akik részben, vagy teljes mértékben önmaguk vagy családtagjaik ellátására képtelenek.

Az étkeztetés igénybevétele szempontjából szociálisan rászoruló személyek körét, a rászorultság kritériumait a társult települések önkormányzatai a települések lakossága vonatkozásában, helyi rendeletben is szabályozzák. Amennyiben a szociális rászorultság kritériumai fennállnak, a szolgáltatást igénylő rászorulósági alapon veheti igénybe az ellátást. Abban az esetben, ha a szociális rászorultság nem nyer megállapítást, az ellátást kérelmező az intézményi térítési díjat köteles megfizetni.


Házi segítségnyújtás

Házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személynek saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást. A házi segítségnyújtás keretében szociális segítést vagy - a szociális segítés tevékenységeit is magába foglaló - személyi gondozást kell nyújtani.

Szociális segítés keretében biztosítani kell:

 • a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködést,
 • a háztartási tevékenységben való közreműködést,
 • a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában történő segítségnyújtást,
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítését.

Személyi gondozás keretében biztosítani kell:

 • az ellátást igénybe vevővel a segítő kapcsolat kialakítását és fenntartását,
 • a gondozási és ápolási feladatok elvégzését,
 • a bekezdés szerinti feladatokat.

Házi segítségnyújtás igénybevételét megelőzően vizsgálni kell a gondozási szükségletet. A szolgáltatás iránti kérelem alapján az intézményvezető, vagy az intézményvezető által megbízott felsőfokú szakirányú iskolai végzettséggel rendelkező szakember végzi el az igénylő gondozási szükségletének vizsgálatát. A gondozási szükséglet vizsgálata keretében meg kell állapítani azt, hogy az ellátást igénylő esetében szociális segítés vagy személyi gondozás indokolt. A megállapított gondozási szükségletet a működést engedélyező szerv felülvizsgálhatja és módosíthatja.

Házi segítségnyújtás esetében a gondozási szükséglettel nem rendelkező személy is ellátható, ha az ellátást igénylő vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a szolgáltatási önköltséggel azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.

Az alapszolgáltatás keretein belül, a településen jelentkező igényeknek és az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelően biztosítottuk a házi segítségnyújtás szolgáltatást.

Szolgáltatásunknak alapvető és elsődleges célja, olyan mértékű segítségnyújtás, amely biztosítja az ellátást igénylő ember részére az önálló életvitel fenntartását, valamint egészségi és mentális állapotából, vagy más okból adódó problémáinak megoldását.

Segítséget jelent az alapvető gondozási, ápolási feladatok elvégzésében, a veszélyhelyzetek kialakulásának megelőzésében, illetve azok elhárításában, az önálló életvitel fenntartásában, az ellátott és lakókörnyezete higiéniás körülményeinek megtartásában.

Összetett, szerteágazó tevékenységével – amely az életvitel minden területére kiterjed-, teljes körű, kiszámítható, szükséglet szerinti gondozást biztosít a rászorulóknak.

A családok életvitele megváltozott a korábbi évekhez képest, a többgenerációs családok szinte már nem léteznek, így az egyedül élő idősek száma is növekvő tendenciát mutat. Az egyedüllét miatt több gondoskodást és figyelmet igényelnek. Nagyon fontos lenne, hogy az idős embernek helye legyen a családban és ne a család problémájaként jelentkezzen. Nehezen éli meg, ha magára marad. Lassan megszűnnek emberi kapcsolatai, elszigetelődik, befelé fordul és elkeseredetté válik. Az időskorúak gyakran mentálisan is sérülnek, nehezen tudják feldolgozni, hogy idős korukra támasz nélkül maradnak.

Intézményünk próbálja a támasz szerepét betöltetni. Az idősek életvitelének fenntartásában, a mindennapok nehézségeiben a gondozónő nagy segítséget nyújt és idővel nélkülözhetetlen „családtaggá” is válik.

A szolgáltatást igénybe vevők naponta azonos időben várják a gondozónőjüket, mert a rendszeresség biztonságérzetüket növeli.

 

Szociális segítés keretében a feladat a lakókörnyezeti higiénia megtartásában való közreműködésre, és a háztartási tevékenységben való közreműködésre terjed ki. Szakképesítést nem igénylő segítségnyújtást jelent.

 • takarítás a lakás életvitelszerűen használt helyiségeiben (hálószobában, fürdőszobában, konyhában és illemhelyiségben)
 • mosás
 • vasalás

A háztartási tevékenységben való közreműködés körében:

 • bevásárlás (személyes szükséglet mértékében)
 • segítségnyújtás ételkészítésben és az étkezés előkészítésében
 • mosogatás
 • ruhajavítás
 • közkútról, fúrtkútról vízhordás
 • tüzelő behordása kályhához, egyedi fűtés beindítása (kivéve, ha ez a tevékenység egyéb szakmai kompetenciát igényel)
 • télen hó eltakarítás és síkosság-mentesítés a lakás bejárata előtt
 • kísérés
 • segítségnyújtás veszélyhelyzet kialakulásának megelőzésében és a kialakult veszélyhelyzet elhárításában
 • szükség esetén a bentlakásos szociális intézménybe történő beköltözés segítése

Személyi gondozás keretében a feladatok, az ellátást igénybe vevővel segítő kapcsolat kialakítása és fenntartása körében:

 • információnyújtás, tanácsadás és mentális támogatás
 • családdal, ismerősökkel való kapcsolattartás segítése
 • az egészség megőrzésére irányuló aktív szabadidős tevékenységben való közreműködés
 • ügyintézés az ellátott érdekeinek védelmében

Gondozási és ápolási feladatok körében:

 • mosdatás
 • fürdetés
 • öltöztetés
 • ágyazás, ágyneműcsere
 • inkontinens beteg ellátása, testfelület tisztítása, kezelése
 • haj, arcszőrzet ápolás
 • száj, fog és protézis ápolás
 • körömápolás, bőrápolás
 • folyadékpótlás, étkeztetés (segédeszköz nélkül)
 • mozgatás ágyban
 • decubitus megelőzés
 • felületi sebkezelés
 • sztómazsák cseréje
 • gyógyszer kiváltása
 • gyógyszer adagolása, gyógyszerelés monitorozása
 • vérnyomás és vércukor mérése
 • hely- és helyzetváltoztatás segítése lakáson belül és kívül
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök beszerzésében való közreműködés,
 • kényelmi és gyógyászati segédeszközök használatának betanítása, karbantartásában való segítségnyújtás
 • a háziorvos írásos rendelésén alapuló terápia követése (a tevékenység elvégzéséhez való kompetencia határáig)


Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében biztosítani kell, az ellátott személy segélyhívása esetén az ügyeletes gondozónak a helyszínen történő haladéktalan megjelenését, a segélyhívás okául szolgáló probléma megoldása érdekében szükséges azonnali intézkedések megtételét, szükség esetén további egészségügyi vagy szociális ellátás kezdeményezését.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás igénybevétele szempontjából szociálisan rászorult, az egyedül élő 65 év feletti személy, az egyedül élő súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, vagy a kétszemélyes háztartásban élő 65 év feletti, illetve súlyosan fogyatékos, vagy pszichiátriai beteg személy, ha egészségi állapota indokolja a szolgáltatás folyamatos biztosítását.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása állami feladat.

A házi segítségnyújtásban dolgozó gondozók szakmai tapasztalatait és tudását felhasználva folyamatos készenléti rendszerben működik.

Az alapszolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy az igénylő mentális és fizikai állapota olyan legyen, amely lehetővé teszi a rendszer adekvát használatát. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az ellátott részére biztonságot nyújt, oldja a magánytól és a tehetetlenségtől való szorongás és félelem érzését. A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszervezésével a szociális gondozó számára lehetőség nyílik arra, hogy azonnal, vagy nagyon rövid idő alatt a szolgáltatást igénybevevő lakásán segítséget nyújtson egy – egy kialakult krízishelyzet megoldásában.

A szolgáltatás a településen térítésmentes.

Működés:

A program központi „szereplője˝ egy rádió adó-vevő rendszer, amelynek adó része egy pár centiméteres kis készülék, amelyet a gondozott a csuklóján hord és szükség esetén (pl. rosszullét, elesés stb.) gombnyomással riasztja a központot. A központban (BODYGUARD Központ Budapest) – hangjelzéssel egybekötve, számítógép monitoron azonnal megjelenik a segítségkérés ténye, és az ügyeletes gondozó haladéktalanul a helyszínre megy. A gondozók az alapvető elsősegélynyújtó felszerelésen kívül rendelkeznek mobiltelefonnal, amelynek segítségével orvost, szükség esetén mentőt vagy rendőrséget hívhatnak. A műszaki berendezések feladata az, hogy a gondozott lakása és a központ között egyirányú kapcsolatot létesítsen, amely folyamatos üzemmódban, nagy biztonsággal működik.