foto1
Központi épület
foto1
Térségi farsang
foto1
foto1
foto1
Üdvözöljük a honlapunkon!

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ Család-és Gyermekjóléti Központ a püspökladányi járás területén a gyermekvédelmi gondoskodás keretében tartózó hatósági előkészítő munkát végez a szakembereivel. Célja a járásban élő gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a veszélyeztetettségük kialakulásának megelőzése, illetve annak megszüntetése, valamint a családból kiemelt gyermekek hazagondozásának segítésére irányul.
 A központ a család- és gyermekjóléti szolgálatokkal szorosan együttműködve végzi a gyermekvédelmi munkáját, szakmai támogatást nyújt számunkra, havi rendszerességgel konzultációs lehetőséget biztosít. Az esetmenedzserek esetmegbeszéléseken vesznek részt és a szolgálatok számára szükség szerint konzultációt biztosít, tájékoztatja a családsegítőket a közvetíthető szolgáltatásokról, ellátásokról, és az ezeket érintő változásokról. A gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében jelzőrendszert koordinál és jelzőrendszeri tanácsadó segítségével családok segítése érdekében működteti az észlelő és jelzőrendszert, egyben elősegíti a nem állami szervek, magánszemélyek részvételét a megelőző rendszerben, koordinálja a járás területén működő jelzőrendszer munkáját, valamint szakmai segítséget nyújt a szolgálat és a jelzőrendszeri tagok számára.

A Család –és Gyermekjóléti Központ székhelye: 4150 Püspökladány, Szent István u. 33.
                                                                                           Telefonszáma: 06 54 451-173

A központ nyitva tartása:

Hétfő:            07:30 - 16:00
Kedd:            07:30 - 16:00
Szerda:         07:30 - 16:00
Csütörtök:     07:30 - 16:00
Péntek:         07:30 - 13:00

Az esetmenedzsereink neve, és elérhetőségük munkaidőben.

Tóth Barbara szakmai vezető 06 30 399 1491

Ferenczikné Karacs Angelika jelzőrendszeri tanácsadó és esetmenedzser 06 30 151 6614

Borsyné Körbei Ilona esetmenedzser 06 30 611 7580

Fóriánné Bácsi Tünde esetmenedzser 06 30 623 2964

Karacsné Roza Nikoletta esetmenedzser 06  30 151 6620

Nagy Hajnalka esetmenedzser 06  70 379 8677

Szabó Kovács Orsolya esetmenedzser 06 30 399 6551

Lepnyák Viktor esetmenedzser 06 30 151 6611

Szabó Attiláné szociális diagnózist készítő esetmenedzser 06 30 399 4347

Pataki Mária szociális asszisztens 06 30 547 5191

 A Család-és Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásai:

A szociális diagnózis felmérése:

A Gyvt. szerinti a család- és gyermekjóléti központok a család szociális helyzetének átfogó vizsgálata alapján elkészítik az igénybe venni javasolt szociális szolgáltatásokat meghatározó szociális diagnózist, melybe bevonják az érintett család- és gyermekjóléti szolgálatokat. A diagnózis elkészítésének célja az egyén szociális helyzetének felmérése szükségleteinek megállapítása az adott szolgáltatási feltételek beazonosítása, hozzásegítése a megfelelő ellátási formákhoz.

 Kapcsolattartás/ felügyelt kapcsolattartás / kapcsolattartási ügyelet biztosítása:

A Család-és Gyermekjóléti Központ, biztosítja a bíróságok, kormányhivatalok által szabályozott kapcsolattartásra jogosult gyermek, szülő, testvér, vagy más jogosult személy számára a találkozásra, együttlétre alkalmas semleges helyszínt az intézmény területén, szükség esetén szakember jelenlétének bevonásával.

Hétfőtől - Csütörtökig 08.00-16.00.-ig
Pénteken                    08.00-13.30-ig
Szombati napokon     09.00 -12.00 óra között

Pszichológiai tanácsadás: Petkó- Szandtner András pszichológus

Ügyfélfogadása Szerdai napon, telefonon előre egyeztetett időpontban történik 09:00-15:00 óráig

Jogi tanácsadás: Dr. Nagy Judit jogász

Ügyfélfogadása Kedd napokon, előre egyeztetett időpontban történik 11:00-12:00 óráig

Az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység    

Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. A szakemberek segítséget nyújtanak a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba történő beilleszkedéshez, valamint tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében. Továbbá támogatják a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, és a későbbi munkavállalásához kapcsolódó lehetőségei kibontakozásában. Feltárják tanulmányai kötelezettségei teljesítését akadályozó tényezőket. Segítik a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint támogatják a szülőt/családot és a gyermeket nevelési problémák esetén közöttük lévő konfliktusok megoldásában. Prevenciós eszközök alkalmazásával segítik a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és támogatják a gyermekvédelmi jelzőrendszer működést. A köznevelési intézményekben a gyermekek és szüleik részére egyéni segítő beszélgetésre biztosítanak lehetőséget, továbbá csoportfoglalkozások lebonyolításában, és közösségi tevékenységek szervezésében nyújtanak, segítséget az intézményeknek mellyel segítik a gyermekek szocializációját társadalmi beilleszkedésest egészséges fejlődését.

A Püspökladányi járás óvodai - és iskolai szociális segítőinek neve:

Gulyás Gyula
Veressné Vass Heléna
Sárándiné Császár Irén
Szecskó János

Készenléti Szolgálat

A Család- és Gyermekjóléti Központ a nyitvatartási időn túl telefonos készenléti ügyeletet működtet a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali, szakszerű telefonos segítségnyújtás, tanácsadás, vagy tájékoztatás céljából. A készenléti szolgáltatás nem helyettesíti a hatósági (gyámhatósági vagy rendőrségi) intézkedést, intézményünknek nincs hatósági jogköre, telefonhívását szociális munkások fogadják. A telefonos segítségnyújtás a püspökladányi járásban élő lakosság számára nyújt információt és segítséget. A készenléti szolgálat segélyhívó telefonszáma munkanapokon és nyitvatartási időn túl, reggel 08.00 óráig, hétvégén és ünnepnapokon 0-24 óráig hívható.

A telefonszám: 06 30 399 9219

Országos gyermekvédő hívószáma: 06 80 21 20 21