foto1
Központi épület
foto1
Térségi farsang
foto1
foto1
foto1
Üdvözöljük a honlapunkon!

Költségvetési szerv megnevezése:

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család- és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ

Rövidített neve: Segítő Kezek Püspökladányi Központ

A költségvetési szerv székhelye:

4150 Püspökladány, Szent István u. 33. sz.

Telephely:

4150 Püspökladány Kiss Ferenc utca 1/3.

Az intézmény fenntartója:

Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Intézményfenntartó Társulás         

Az alapító jogokkal felruházott irányító szerv neve:

Püspökladány Város Önkormányzata         

A költségvetési szerv (a továbbiakban intézmény) Püspökladány településen végzett szakfeladatok:

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása

Azon személyek részére, akiknek az életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt az alapszolgáltatások keretében (napi 4 órát meghaladó szükséglet) már nem lehet             gondoskodni, szakellátási formát szükséges biztosítani.

A bentlakásos otthonban biztosítani kell a napi huszonnégy órás szolgálatot, a folyamatos működéshez szükséges személyi és tárgyi feltételeket. A bentlakásos intézményben ki kell alakítani az éjszakai és nappali tartózkodásra (lakhatás), a személyi tisztálkodásra, az étkezésre, az intézmény jellege szerinti közösségi együttlétre, tevékenységre, valamint mentális gondozásra, az egészségügyi ellátás céljára (pl. orvosi szoba), gondozási egységenként legalább húsz négyzetméter alapterületű közösségi együttlétre és a látogatók fogadására szolgáló helyiséget. Házaspárok (élettársak) elhelyezésére külön lakószobát kell biztosítani.

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 99. § szerinti érdekképviseleti fórum a tartós bentlakásos intézménnyel intézményi jogviszonyban állók jogainak, érdekeinek érvényesülését elősegíteni hivatott szerv, amely a házirendben meghatározott feltételek és eljárás szerint működik. Az érdekképviseleti fórum a jogszabályban előírtak szerint működik.

A bentlakásos intézményben folyó gondozási tevékenység alatt az intézmény szolgáltatását igénybe vevő személy részére nyújtott olyan fizikai, mentális és életvezetési segítséget kell érteni, amelynek során az igénybe vevő szociális, testi és szellemi állapotának megfelelő egyéni bánásmódban való részesítése keretében a hiányzó, vagy csak korlátozottan meglévő testi-szellemi funkcióinak helyreállítására és szinten tartására kerül sor.

Az igénybe vevő étkeztetése keretében legalább napi háromszori étkezést - ebből legalább egy alkalommal meleg ételt - kell biztosítani. Ha az ellátást igénybe vevő egészségi állapota indokolja, részére - orvosi javaslatra - az orvos előírásainak megfelelő étkezési lehetőség (pl. diéta) biztosított. Intézményünk 2019. április hónaptól napi ötször biztosítja az étkezést a lakók számára. Az intézmény az ételt a Püspökladány Város Gazdasági Ellátó Szervezet Kollégium Konyhájáról vásárolja. Az étel elszállítása a konyháról az intézmény tulajdonában lévő speciálisan ételszállításra átalakított autóval történik. A tálalást az intézmény tálalókonyhájában végzik.

Ha az ellátást igénybe vevő megfelelő mennyiségű és minőségű saját ruházattal nem rendelkezik, a teljes körű ellátás részeként nyújtott ruházat legalább három váltás fehérneműt és hálóruhát, valamint az évszaknak megfelelő legalább két váltás felső ruházatot és utcai cipőt - szükség szerint más lábbelit - tartalmaz. Az intézmény minden lakója rendelkezik saját ruházattal, az ágyneműt, ágynemű garnitúrát, takarót az otthon biztosítja. A ruházatok, textíliák tisztításáról, mosodai szolgáltatás igénybevételével, heti több alkalommal gondoskodik az intézmény.

Az egészségügyi ellátás keretében a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmény köteles gondoskodni az igénybe vevő egészségmegőrzését szolgáló felvilágosításáról, orvosi ellátásáról, amely heti egy alkalommal, 4 órában, illetve szükség szerint valósul meg. Heti 1 órában sebész szakorvosi konzultáció is működik az intézményben.  A lakó állapotától függően szükség szerint alapápolási és szakápolási tevékenységeket is ellátnak az arra megfelelően képzett személyzet.

Biztosítani kell a kórházi kezelésekhez, a szakorvosi, illetve sürgősségi ellátáshoz való hozzájutást, a rendeletben meghatározott gyógyszerellátást és gyógyászati segédeszközök biztosítását. A bentlakásos szociális intézmény orvosa biztosítja az ellátást igénybe vevő egészségi állapotának rendszeres ellenőrzését, az orvosi tanácsadást, az egészségügyi tárgyú jogszabályokban meghatározott szűréseket, a gyógyszerrendelést, valamint szükség esetén az egészségügyi szakellátásba történő beutalást. Az intézmény térítésmentesen biztosítja a jogszabályban meghatározott mindenkori alapgyógyszereket.

A bentlakásos intézmény feladatkörében gondoskodik az ellátást igénybe vevő mentálhigiénés ellátásáról. Ennek keretében biztosítja a személyre szabott bánásmódot, a konfliktushelyzetek kialakulásának megelőzése érdekében az egyéni, csoportos megbeszélést, a szabadidő kulturált eltöltésének feltételeit, a szükség szerinti pszichoterápiás foglalkozást, az ellátottak családi és társadalmi kapcsolatai fenntartásának feltételeit, a gondozási, illetve rehabilitációs tervek megvalósítását, a hitélet gyakorlásának feltételeit, és segíti, támogatja az intézményen belüli kis közösségek, társas kapcsolatok kialakulását és működését.

Az intézményben havi szinten megünneplésre kerülnek a névnapok és születésnapok, melyekhez a hozzátartozók is szívesen csatlakoznak. Nagy hangsúlyt fektet az intézmény a jeles napok, események megünneplésére (nőnap, március 15, anyák napja, karácsony). Ez által erősítve a lakókban az otthon érzetét.

Egyszeri belépési hozzájárulás: 500.000 forint.

„94/C. § (3) Az (1) bekezdés szerinti megállapodás tartalmazza

 (2) A belépési hozzájárulás legmagasabb összege nyolcmillió forint. A belépési hozzájárulás     összege évente egyszer változtatható meg.

(3) A belépési hozzájárulást az ellátást igénylő vagy a belépési hozzájárulás megfizetését vállaló személy fizeti meg.

(4) Ellátási kötelezettség fennállása esetén az ellátás nem tagadható meg a belépési hozzájárulás megfizetésére nem képes igénylőtől.

(5)  Ha a gondozás az intézménybe történő beköltözést követő három éven belül megszűnik, a     belépési hozzájárulás arányos részét vissza kell fizetni az ellátottnak vagy örökösének, illetve –ha a belépési hozzájárulás megfizetését más személy vállalta –e személynek vagy örökösének.

(6) A belépési hozzájárulást a fenntartó a szociális intézményei működtetésére, fejlesztésére fordítja.”

„92/L. § (1) A működést engedélyező szerv szociális igazgatási bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki...

  1. j) a fenntartóval, valamint állami fenntartású intézmény esetén a szociális szolgáltató, intézmény vezetőjével, egyházi fenntartású, vagy nem állami fenntartású intézmény esetén a 94/C. §, illetve a 2011. január 1-jét megelőzően hatályos 94/D. szerinti megállapodás megkötése, módosítása, illetve megszüntetése során a fenntartó nevében eljáró személlyel szemben, ha az egyszeri         hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére, vagy visszafizetésére, vagy a belépési    hozzájárulás megállapítására, összegére, megfizetésére, közzétételére vagy visszafizetésére vonatkozó szabályokat megszegik,”

Személyi térítési díj összege: 3500 Ft/ fő/ nap

Férőhelyek száma:

A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ, Család-és Gyermekjóléti Szolgálat és Központ Idősek Bentlakásos Otthona, ápolást-gondozást nyújtó tartós bentlakásos intézmény. Működési engedélynek megfelelően 30 férőhelyen biztosít lakhatást és teljes körű ellátást a szolgáltatást igénybe vevők részére, tiszteletben tartva az ellátottak alkotmányos jogait.
Az időskorúak tartós bentlakásos ellátása, általános ápolást, gondozást, tartós bentlakást (teljes körű ellátást) biztosító szakosított intézményi ellátás, Püspökladány város közigazgatási területén élők számára. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény értelmében az önmaguk ellátására nem, vagy csak részben képes személyek napi ötször étkeztetésének, szükség szerint ruházattal, illetve textíliával való ellátásának, mentális gondozásának, a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellátásának, valamint lakhatásának biztosítása az intézmény ápolást, gondozást nyújtó telephelyén történő gondoskodás által.
Az intézmény háziorvosa heti 4 órában, illetve szükség szerint látja el a feladatait, sebész szakorvos heti 1 órában áll rendelkezésre. Mindkét szakembert az intézmény megbízási szerződéssel alkalmazza.

Elhelyezés:

Az ellátottak elhelyezése minden igényt kielégítő, teljesen és korszerűen berendezett kétágyas szobákban történik. Egészségi és fizikai állapottól függően az intézmény modern betegágyat, illetve gyógyászati segédeszközöket is biztosít.
Az ellátás igénybevétele önkéntes, az ellátást igénylő, illetve törvényes képviselője írásbeli kérelmére, indítványára történik.
Ha az ellátást igénylő cselekvőképtelen, a kérelmet az érintett személy véleményének figyelembevételével a törvényes képviselő terjeszti elő. Korlátozottan cselekvőképes személy kérelmét, a törvényes képviselő beleegyezésével – önállóan kérheti.
A kérelem benyújtása előtt a szolgáltatást igénybe venni kívánó, valamint törvényes képviselője, hozzátartozója, személyesen is tájékozódhat az intézmény működéséről.

Az intézményi elhelyezés menete:

Az intézménybe törtépnő felvétel az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője, írásbeli kérelme alapján, a gondozási szükséglet megállapítását, illetve a jövedelem és vagyonvizsgálatot követően történik. A felvételt az intézményvezető döntése alapozza meg. A soron kívüli elhelyezést kérelmező elhelyezéséről az intézményvezető, a jogszabályokban és az intézmény Szakmai Programjában meghatározott rendelkezések szerint dönt. Az előgondozást az intézményvezető által kijelölt, felsőfokú szociális végzettséggel rendelkező munkatárs végzi. Felvételkor az új lakó tájékoztatást kap az intézményi ellátás tartalmáról, feltételeiről, lakó és hozzátartozói közötti kapcsolattartás lehetőségeiről, a lakók jogairól és kötelezettségeiről, az intézmény Házirendjéről. Az intézményben történő elhelyezésről az ellátást igénybe vevő, vagy törvényes képviselője és az intézmény megállapodást köt.

A kérelem nyomtatvány mellékleteként csatolni kell:

•    Háziorvos vagy szakorvos által kiállított igazolás fertőző betegségtől való mentességről, illetve közösségben történő elhelyezésre alkalmasságról (tüdőszűrő vizsgálat, széklet vizsgálat).
•    Orvosi igazolások, zárójelentések, amelyek kórtörténeti szempontból lényegesek és az ellátás érdekében bejelentésre szorulnak.
•    A kérelem előterjesztésekor a jövedelem- és vagyonvizsgálathoz be kell nyújtani a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló 9/1999 (XI.24.) SzCsM rendelet mellékleteit képező jövedelemnyilatkozatot és vagyonnyilatkozatot. (tárgy évi nyugdíjigazolás, egyéb rendszeres jövedelemről szóló igazolás)
•    Tartásra köteles személyek jövedelem igazolása.
•    Cselekvőképtelen esetén a gondnokság alá helyezési határozat másolata.
•    A Szt. 119/C § szerinti jövedelemvizsgálatot nem kell elvégezni abban az esetben, ha az ellátást igénylő, az ellátott vagy a térítési díjat megfizető más személy írásban vállalja a mindenkori intézményi térítési díjjal azonos mértékű személyi térítési díj megfizetését.
A fenti dokumentumok benyújtását követően a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről értelmében előgondozást kell végezni.

Az előgondozás:

Az előgondozás keretében az állami fenntartású intézménynél az intézményvezető vagy az általa megbízott személy tájékozódik az intézményi ellátást igénybe vevő életkörülményeiről, egészségi állapotáról, szociális helyzetéről, a megfelelő, személyre szabott szolgáltatás biztosítása érdekében, továbbá felkészíti az ellátást igénybe vevőt az intézményi elhelyezésre. Idősotthoni ellátás esetében az előgondozás során kell elvégezni a gondozási szükséglet vizsgálatot.
Az előgondozás célja:
•    az elhelyezést igénybe vevő helyzetének megismerése annak megállapítása céljából, hogy az igénybe vevő állapotának és szükségleteinek megfelel-e az intézmény szolgáltatása,
•    a szolgáltatás biztosítása előtt tájékoztatás nyújtása az elhelyezést igénybe vevő részére az intézményi életre való megfelelő felkészülés érdekében,
•    annak vizsgálata, hogy az ellátást igénybe vevő életkora, egészségi állapota, valamint szociális helyzete alapján jogosult-e az ellátásra,
•    a szolgáltatás biztosításának előkészítése az igénybe vevő részére a fogadó intézményben,
•    az intézményben élők és dolgozók felkészítése az új igénybe vevő fogadására, az intézménybe történő beilleszkedés zavartalan biztosítása.
Tehát az előgondozást végző személy az előgondozás során a helyszínen tájékozódik az ellátást igénybe vevő életkörülményeiről és egészségi állapotáról, valamint ellátásra való jogosultságának fennállásáról. Ennek ismeretében véleményt nyilvánít arról, hogy az intézmény szolgáltatásai megfelelnek-e az ellátást igénybe vevő szükségleteinek és állapotának. Ha az intézmény szolgáltatása az igénybe vevő szükségleteinek, állapotának nem felel meg, az előgondozást végző személy más ellátási forma igénybevételére tesz javaslatot.
Az előgondozást végző személy tájékoztatja az ellátást igénybe vevőt, illetve törvényes képviselőjét az intézménnyel kötendő megállapodás tartalmáról, valamint a térítési díj várható mértékéről is.
Az előgondozást végző személy szükség esetén segítséget nyújt az ellátást igénybe vevőnek az előgondozás során észlelt és hatáskörébe nem tartozó probléma megoldásához.
A kérelemről az intézményvezető dönt, a döntésről értesíti az ellátást igénylőt, illetve törvényes képviselőjét. Elutasítás esetén az értesítés írásban történik. (Szt. 94.§ (2) Ha az ellátást igénylő (törvényes képviselő) az intézmény vezetőjének a döntését vitatja, az arról szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül a fenntartóhoz fordulhat. Ilyen esetben a fenntartó határozattal dönt a beutalás kérdéséről. (Szt. 94/A.§ (3))
Az intézményvezető – jogszabály szerinti nyilvántartás alapján – az igények beérkezésének sorrendjében gondoskodik az ellátást igénylők elhelyezéséről. (Szt. 94/B.§ (1))
Az ellátás igénybevételének megkezdése előtt az intézményvezető az ellátást igénylővel, illetve törvényes képviselőjével írásban megállapodást köt. (Szt. 94/C § (1))
Intézményi felvételhez az alábbi dokumentumokat is be kell nyújtani:
•    Jelenleg érvényben lévő eljárásrend előírja (SARS-CoV-2 által okozott betegség COVID-19 pandémia) 48 órán belüli 2 negatív PCR teszt igazolását, vagy a védettségi igazolvány meglétét.
•    Születési anyakönyvi kivonat, vagy annak hiteles másolatát,
•    Házaspárok esetén a házassági anyakönyvi kivonatot,
•    Hatósági igazolvány (TAJ kártya),
•    Érvényes személyi igazolvány, lakcímkártya másolatát.
•    Közgyógyellátási igazolvány (amennyiben rendelkezik vele)
Az intézmény nagy hangsúlyt fektet az ellátást igénybe vevők életkorának, személyiségének és egészségi állapotának megfelelő terápiás célú, készségfejlesztő foglalkozások szervezésére a meglévő képességek fejlesztése, szinten tartása érdekében. A munkatársak elősegítik az intézményi létformához való alkalmazkodást, kapcsolattartást a hozzátartozókkal.

Fizikai foglalkoztatás:

•    Aki szeret az udvaron tevékenykedni és a virágokat gondozni, erre nálunk lehetősége nyílik.
•    Közös sütés-főzésre szintén van lehetőség.
•    Közös torna.

Szellemi foglakoztatás:

•    Irodalmi-órák: a régen hallott vagy tanult ismeretek felelevenítése, új ismeretek átadása. Ismert írók életútja, ismertebb versek, rövid elbeszélések felolvasása. Az irodalmi mű ismertetése után beszélgetés az alkotásról. A művek témáit gyakran az aktuális évfordulókhoz igazítjuk.
•    Felolvasás: a lakók egy csoportja közösen kiválasztja, hogy milyen művet szeretne hallgatni. A történetek után közösen megbeszélik a felmerülő gondolatokat. Ágyban fekvő betegek foglalkoztatása (felolvasás, beszélgetés).
•    Filmvetítés: a lakók közösen választanak egy nekik tetsző filmet, amit megtekintenek és igény szerint erről beszélgetnek.
•    Játékterápia: lakóink számára lehetőség van arra, hogy az intézmény társalgójában vetélkedőn, ügyességi játékon és társasjátékokon (kártya, dominó) mérjék össze tudásukat.
•    Memóriafejlesztő foglalkozások: szójátékok, játék a számokkal
•    Zenehallgatás
Kreatív foglalkoztatás:
Azoknak a lakóknak a számára, akik éreznek magukban egy kis tehetséget, vagy csak valami újat szeretnének alkotni, lehetőség van kézimunkázásra, hímzésre, kötésre, rajzolásra, festésre.


Kulturális foglalkoztatás
:

•    Jeles napok, ünnepek, megünneplése (Nőnap, Anyák napja, Farsang, Húsvét, Majális, Idősek napja, Mikulás, Karácsony, stb.)
•    Napi hírek, események megbeszélése
•    Születésnapok, névnapok megünneplése

A szociális, mentálhigiénés munkatárs a konfliktushelyzetek megelőzése, megoldása érdekében egyéni és csoportos megbeszéléseket tart. Segíti az otthonba érkező új lakó beilleszkedését. Szervezi a szabadidő hasznos, kulturált eltöltését.

 

Elérhetőségek:

Vezető: Nagy Éva

Tel: 06 54 451 173

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.